Rejestracja | Logowanie | Koszyk: 0  szt.| 0,00 zł   
Promocje | Nowości | Bestsellery | Polecane    
Regulamin

Regulamin ważny od 25.12.2014

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (DamaBio Ul. Robotnicza 1a, 42-200 Częstochowa).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość. 

2. Adres reklamacyjny:
DamaBio Danuta Wypych, ul. Robotnicza 1a, 42-200 Częstochowa

3. Cennik dostaw – zestawienie kosztów przesyłki i rodzajów dostawy znajdujące się pod adresem http://damabio.pl/koszty-przesylki-pm-10.htm

4. Dane kontaktowe:
DamaBio Danuta Wypych, ul. Robotnicza 1a, 42-208 Częstochowa, email: info@damabio.pl tel 605 826894
 
5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://damabio.pl/koszty-przesylki-pm-10.htm
6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12.  Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
13.  Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14.  Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
15.  Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16.  Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://damabio.pl/formy-platnosci-dostawa-pm-11.html
17.  Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18.  Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
19.  Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
20.  Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.
21.  Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
22.  Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
23.  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem damabio.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 
24.  Sprzedający:
DamaBio Danuta Wypych, Ul. Robotnicza 1a, 42-200 Częstochowa, NIP 5732186544, REGON 241912310, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=83cb3788-00f5-47fb-8853-b3488a753af9, GIODO 131666, 146977, konto bankowe: Alior Bank nr 22 2490 0005 0000 4500 1392 7630.Dane kontaktowe: tel.: +605826894; e-mail: info@damabio.pl
 
25.  System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
28.  Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
29.  Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a.     nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b.     nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c.     nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d.     została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e.     w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f.      nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
30.  Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
31.  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1.  Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2.  Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.  Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4.  Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2.  W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a.  dodanie do koszyka produktu;
b.  wybór rodzaju dostawy;
c.  wybór rodzaju płatności;
d.  wybór miejsca wydania rzeczy;
e.  złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3.  Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4.  Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
5.  Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6.  Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7.  Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
8.  Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9.  Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1.  Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2.  Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” kliknij tutaj lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4.  Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7.  Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8.  Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9.  Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a.   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f.   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

1.  Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3.  W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4.  Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a.  złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b.  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5.  Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a.  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b.  żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10  W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11   Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12.  Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.
13.  Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14   Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a.    oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b.    oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c.    żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d.    żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15   Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16   Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17   W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18  W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19.  W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21.  Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2.  Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3.  Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://damabio.pl/polityka-prywatnosci-pm-25.html

§7 Postanowienia końcowe

1.   Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2.   O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 14dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3.   Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin http://damabio.pl/regulamin-pm-7.html. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 roku poz. 1823 ) Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem unijnej platformy  ODR (ang. Online Dispute Resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Adres poczty elektronicznej będący pierwszym punktem kontaktu: info@damabio.pl. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 5.0 (Częstochowa, 26.12.2016)

 

Regulamin ważny do 24.12.2014
 
Warunki Ogólne
1. Sklep internetowy DamaBio zwany dalej Sklepem działający pod adresem www.damabio.pl prowadzony jest przez Danuta Wypych DamaBio, ul. Robotnicza 1a, 42-208 Częstochowa, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki, NIP 5732186544, REGON 241912310, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 91583, GIODO 131666, konto bankowe: mBank nr 89 1140 2004 0000 3902 7298 8524. Dane kontaktowe: tel.: +605826894; e-mail: info@damabio.pl  fizyczny adres: ul. Robotnicza 1a, 42-200 Częstochowa
2. Klient dokonujący zakupów w Sklepie w dalszej części regulaminu będzie nazywany Zamawiającym.
 
Płatności i promocje

3. Wszystkie ceny produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskiej walucie.
4. Cena towaru nie zawiera kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności:
• płatność przy odbiorze przesyłki
• przelewem bankowym na konto Sklepu w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia ( mBank nr 89 1140 2004 0000 3902 7298 8524; DamaBio Danuta Wypych; ul. Robotnicza 1a, 42-200 Częstochowa)
• kartą płatniczą  - transakcje kartą płatniczą są realizowane za pomocą serwisu płatności.pl
• szybkim przelewem  - transakcje szybkim przelewem realizowane są za pomocą serwisu PayU
6. Do każdego zamówienia realizowanego dla Zamawiającego dołączona zostanie faktura lub paragon.

Składanie i realizacja zamówienia
7. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę. Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Towary sprzedawane w Sklepie są wolne od wad.
8. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
- po złożeniu zamówienia - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze
- po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu - w przypadku zamówień płatnych przelewem
- w chwili poprawnej autoryzacji płatności - w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU

Realizacja zamówienia
 
9. Przy każdym produkcie podana jest informacja o dostępności towaru. Do podanych terminów należy doliczyć czas dostawy Poczty Polskiej lub kuriera.
10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconej kwoty ). W przypadku braku złożenia dyspozycji przez Klienta przyjmuje się, że Klient wybiera oczekiwanie na skompletowanie zamówienia.
11. Zamawiający ma prawo do modyfikacji lub anulowania zamówienia do momentu jego wysłania przez Sklep.
 
 
Koszty przesyłki
12. Zamówienia są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów oraz kuriera wg stawek podanych na stronie http://damabio.pl/koszty-przesylki-pm-10.html Towary dostarczamy jedynie na obszarze Polski.
 
Odbiór przesyłki, reklamacje

13. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres sklepu lub za pośrednictwem adresu mailowego info@damabio.pl  Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres sklepu.
14. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przy odbiorze przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 
Zwroty
15. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Zamawiający dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Zamawiający może wysłać oświadczenie pocztą lub mailem Wzór oświadczenia: http://damabio.pl/reklamacje-zwroty-pm-13.html . Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy.
16. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeśli Zamawiający preferuje zwrot gotówki na konto bankowe, zobowiązany jest podać  numer oraz dane właściciela konta bankowego.
 
Ochrona danych osobowych
17.  Rejestracja przez Zamawiającego w Sklepie jest jednoznaczna z akceptacją przez Zamawiającego Regulaminu Sklepu  oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Zamawiającego na potrzeby związane z realizacją zamówienia. Sklep nigdy nie udostępniał i nie będzie udostępniać danych osobowych Zamawiającego do celów innych niż wyżej wymienione.
18.  Powierzone nam dane osobowe są przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnych przepisach prawnych
1.     Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
2.     Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
3.     Rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Dane osobowe Zamawiającego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133 poz.883 ). Zamawiającemu przysługuje również prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.
 
 
Polityka dotycząca cookies
 
19. Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
 
Sklep używa plików cookies, aby zapewnić efektywność korzystania ze Sklepu. Pliki te wykorzystywane są przez Sklep w następujących celach: - utrzymanie sesji Użytkownika, - dopasowania prezentowanej treści do preferencji Użytkownika, - tworzenia statystyk odwiedzin, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 
Sklep stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
- Cookies sesyjne - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).  Działają podczas przeglądania stron Sklepu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez uzytkownika i używane m.in. przy logowaniu.
- Cookies stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Cookies stałe pozostają na urządzeniu użytkowania również po odwiedzeniu Sklepu. Oznacza to, że Sklep może zapamiętać ustawienia użytkownika podczas kolejnych odwiedzin.
W przypadku, gdy nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies należy zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Postanowienia końcowe

20. Sklep zapewnia Zamawiającemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
21. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Zamawiający będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
22. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Zamawiającego w zakładce regulamin http://damabio.pl/regulamin-pm-7.html. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Zamawiającego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Zamawiający uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sklep o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych z zakresu prawa konsumenckiego.
Wersja 3.0 ( Częstochowa 2014.09.02 )

 

Powrót
Newsletter

Nie chcesz aby ominęły Cię
promocje i nowości ? Zapisz się !
Facebook

Blog